Dublin

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Onze offertes, verkopen en aannemingen worden door de hieronder vermelde voorwaarden beheerst. Wij achten deze voorwaarden als gekend en aangenomen door de medecontractant. Behoudens bijzondere vermeldingen zijn alleen onze algemene voorwaarden van strikte toepassing, niettegenstaande alle strijdige aanduidingen vermeld op de documenten van de medecontractant. Elk aanbod kan worden ingetrokken tot aan de aanvaarding door de medecontractant en vervalt automatisch dertig dagen na datum behoudens vermelding van een andere periode op het aanbod.
 2. De leveringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaatsverbintenis, en worden door ons voor zover als mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins het afzeggen van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.
 3. In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht en/of overheidsmaatregelen, zijn wij ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering. Wij hebben dan de keus tussen verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding, en anderzijds de verlenging van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking. De verbreking of verlenging zal betekend worden door een aangetekend schrijven.
 4. De prijs is deze geldend op de dag van het afsluiten van de bestelling. Indien tussen de datum van bestelling en de datum van levering een prijsverhoging mocht optreden ingevolge een koerswijziging of een wijziging in eender welke belasting of taks op de koopwaar zal deze door ons steeds mogen doorgerekend worden, zonder het recht van de koper om daarvoor koopontbinding aan te vragen. Een andere prijsverhoging, onafhankelijk van de wil van de verkoper kan steeds worden doorgerekend, met het recht nochtans voor de koper om – zo de verhoging meer dan 5% bedraagt – ten laatste op de leveringsdatum van de koop af te zien, mits betaling in dat geval van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25% van de gecontracteerde prijs.
 5. Eventuele klachten, opmerkingen, betwistingen of protesten zijn alleen ontvankelijk zo deze schriftelijk en aangetekend geformuleerd worden binnen de vijf dagen na leverings – of factuurdatum.
 6. Bij laattijdige betaling is een conventionele intrest van één percent per maand op de niet betaalde facturen verschuldigd. Niet betaalde facturen een week na vervaldatum worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % met een minimum van 100 Euro, en een maximum van 50.000 Euro onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen. Hoofdsom, schadevergoeding en intresten zijn van rechtswege eisbaar, zonder daartoe enige ingebrekestelling vereist is.
 7. Zolang de geleverde diensten niet volledig opgeleverd zijn, blijven ze onze eigendom.
 8. Steve Mertens kan voorschotten vragen op de nog te leveren prestaties. In voorkomend geval wordt een voorschotnota opgemaakt; de werkzaamheden vangen slechts aan na ontvangst van het totaal bedrag (inclusief B.T.W.) van de voorschotnota.
 9. Alle overschrijvingen dienen betaalbaar gemaakt te worden aan Steve Mertens op rekening IBAN BE06 9530 6115 4122 van Beobank (BIC code CTBKBEBX), Botermarkt 6-8 te 2800 Mechelen.
 10. In geval van betwisting zijn alleen rechtbanken te Mechelen bevoegd. Kosten van eventuele ingebrekingstelling zullen ten last zijn van de gefactureerde.
 11. De registratie van domeinnamen en de huur van webruimte (hosting) worden steeds stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij de klant aangetekend zijn opzeg indient, ten minste 3 maanden voor de vervaldatum van de domeinnaam/hosting.